X
GO
Alle nyheter

Studentrabatter på Sjøørretkonferansen 2020

11.09.2019
I januar arrangerer Vitenskapelig råd for lakseforvaltning Sjøørretkonferansen 2020. Master- og PhD-studenter med oppgaver om laks, sjøørret og sjørøye oppfordres til å melde seg på.
Les mer..

Stor laks eller liten laks - født sånn eller blitt sånn?

23.08.2019
Både arv og miljø bestemmer om laksen kommer tilbake til elva for å gyte som stor eller liten. Forskning har de siste årene gitt helt nye og overraskende innsikter.
Les mer..

Laksens fantastiske vandringer i havet

05.08.2019
Hvor tar laksen veien når den forlater elva og svømmer ut i havet for å bli stor og sterk? Nye undersøkelser viser at den vandrer lengre nord enn tidligere antatt.
Les mer..

Er det trygt å spise rå villaks?

05.03.2019
Å spise rå laks i form av sushi eller gravlaks er populært, men hvor trygt er det å spise villaks på denne måten?
Les mer..

Hvordan kan du bli en influencer som forsker?

15.02.2019
Forskningskommunikasjon: På Villakskonferansen 2019 ga Audun Farbrot forskerne tips til hva de kan gjøre for at forskningsresultatene deres skal bli tatt i bruk og bidra til en bedre praksis.
Les mer..

Se foredrag fra Villakskonferansen 2019

07.02.2019
Flere av foredragene på Villakskonferansen 2019 ble filmet, og vi har samlet opptakene her.
Les mer..

Fiskeutsettinger kan bidra til økt innkrysning av oppdrettslaks i villaks

29.01.2019
Stamfisk med mye oppdrettslaks i slekta gjør det bedre i kultiveringsanlegg og får fire ganger flere voksne avkom, viser ny undersøkelse. Det har negative konsekvenser for villaksen i elva.
Les mer..

Hvordan vil det gå med villaksen i fremtidens klima?

22.01.2019
Allerede i dag ser vi mange endringer i naturen som en følge av klimaendringer. Også villaksen møter nye utfordringer.
Les mer..

Målet som forandret laksenorge

21.01.2019
Da gytebestandsmål ble innført i 2009, var det den største forandringen som hadde skjedd i lakseforvaltningen de siste 30 årene. Det har hatt store, positive ringvirkninger.
Les mer..

Kan sykdom i oppdrett påvirke villaks?

17.01.2019
Med oppdrettsnæringens inntog økte antallet og tettheten av vertsfisk for lakseparasitter og sykdomsframkallende virus og bakterier. Vi vet lite om hvordan dette påvirker den ville fisken.
Les mer..

Tidenes største, norske forskningskonferanse om villaks

15.01.2019
Verdens laksesentrum er i Trøndelag, og det slår vi fast med den største forskningskonferansen om villaks i Norge noen sinne 22.-23. januar.
Les mer..

Utryddelsesaksjoner har redusert trusselen fra gyro

06.09.2018
Parasitten Gyrodactylus salaris var lenge en av de aller største truslene mot norsk villaks. Nå har en rekke suksessfulle utryddelsesaksjoner ført til at trusselen er betydelig redusert. 
Les mer..

Status of wild Atlantic salmon in Norway 2018

06.08.2018
The number of wild Atlantic salmon returning from the ocean to Norway is still on a low level. Escaped farmed salmon, salmon lice and infections from salmon farming are the greatest anthropogenic threats.
Les mer..

Slik går det med villaksen

28.06.2018
Vitenskapsrådet for lakseforvaltning legger i dag fram oppdatert status for villaksen. Det er fortsatt lite villaks som kommer tilbake til Norge, men det finnes lyspunkter.
Les mer..

Laksefiske truer ikke villaksen

29.05.2018
Det står dårlig til med laksen i mange vassdrag. Samtidig fiskes flere hundre tonn laks i året. Likevel vurderer ikke forskerne fiske som en av de store truslene. Hvordan henger det sammen?
Les mer..

Sjøørreten - laksens neglisjerte lillesøster

18.05.2018
Vi vet mye mindre om sjøørreten enn om laksen, og beskatningsrådene er basert på et tynt kunnskapsgrunnlag. Derfor øker vi fra i år fokuset på sjøørret.
Les mer..

Hvor mye påvirker lakselus villaksbestandene?

12.04.2018
Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har vist at lakselus har ført til en reduksjon av mengden villaks på bestandsnivå i Norge.
Les mer..

41% av norske laksebestander i dårlig tilstand

08.03.2018
Tilstanden for alle norske laksebestander er nylig klassifisert av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. Bare én av fem laksebestander var i god eller svært god tilstand.
Les mer..

Engelsk sammendrag av årsrapport 2017

04.08.2017
Extended summary of the last annual report is now available.
Les mer..

Lakselus kan ha gitt 50 000 færre villaks hvert år i perioden 2010 til 2014

28.06.2017
Nye analyser viser at lakselus kan ha gitt 50 000 færre villaks hvert år i årene 2010 til 2014. Fortsatt er rømt oppdrettslaks den største trusselen mot norsk villaks. Det viser rapporten om status for norske laksebestander i 2017 fra Vitenskapelig råd for lakseforvalt...
Les mer..

Klassifisering av 148 laksebestander etter kvalitetsnorm for villaks

20.04.2017
Bare 29 bestander (20 %) hadde god eller svært god kvalitet, som er kravet for å nå standarden etter kvalitetsnormen. Det vil si at 119 bestander (80 %) ikke nådde normens mål om minst god kvalitet. Av disse hadde 42 bestander (28 %) moderat kvalitet og 77 bestander (5...
Les mer..

Trusselvurderingen publisert internasjonalt

03.04.2017
Forskerne i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har publisert trusselvurderingen for villaks i ICES Journal of Marine Science. 
Les mer..

Ny oppnevning av medlemmer for perioden 2017-2020

23.12.2016
Medlemmene av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning oppnevnes for fire år av gangen. Rådet får tre nye medlemmer fra 2017. Disse er Sigurd Einum (NTNU), Åse Helen Garseth (Veterinærinstituttet) og Kjell Rong Utne (Havforskningsinstituttet).
Les mer..

Status for norske laksebestander i 2016

28.06.2016
Oppdatert status for villaks er tilgjengelig i ny rapport. Rapporten inneholder analyser av fangst, lakseinnsig, oppnåelse av gytebestandsmål, rømt oppdrettslaks og andre trusler. Påvirkningsfaktorer i bestander vurdert etter kvalitetsnormen er også analysert. I tilleg...
Les mer..

Klassifisering av 104 laksebestander etter kvalitetsnorm for villaks

08.02.2016
I 2013 ble det i statsråd vedtatt en kvalitetsnorm for villaks under Naturmangfoldloven. Formålet er å bidra til at ville bestander skal ivaretas og gjenoppbygges til en størrelse og sammensetning som sikrer mangfold innenfor arten og utnytter laksens produksjons- og h...
Les mer..

Hovedfunn fra ny rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning

08.06.2015
Det totale innsiget av villaks fra havet til Norge i fjor var ca. 475 000 laks, og var dermed på et lavt nivå for åttende år på rad. Lakseinnsiget er mer enn halvert fra 1983 til 2014. Det var likevel nok gytefisk i de fleste elvene, og 84 % av de vurderte laksebestand...
Les mer..

Internasjonal publisering

04.11.2013
Vitenskapsrådets metode for å vurdere oppnåelse av gytebestandsmål er nå publisert internasjonalt
Les mer..