X
GO

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning er et uavhengig råd, opprettet av Direktoratet for naturforvaltning

(DN, nå Miljødirektoratet), som har som hovedoppgaver å:

  • beskrive bestandsstatus for laks i forhold til gytebestandsmål og trusselnivå
  • utarbeide prognoser for innsig av laks
  • gi råd om beskatningsnivået
  • gi råd om andre spesifiserte tema

Foto © E.B.Thorstad/NINA

Medlemmene er oppnevnt av DN, nå Miljødirektoratet. Rådet er sammensatt slik at de viktigste problemstillingene som skal belyses er dekket med minst ett medlem med spesialkompetanse innenfor feltet. Medlemmene er personlig oppnevnt og representerer ikke den institusjonen de er ansatt i. Norsk institutt for naturforskning (NINA) ivaretar sekretariatsfunksjonen.

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning utarbeider en årlig rapport i egen rapportserie, som beskriver status og utvikling for bestanden av villaks. Rapporten skal være forvaltingens sentrale dokument når det gjelder sammenstilling av kunnskapsgrunnlaget for forvaltning av villaks.

Les mer ...