X
GO

Inviterte foredragsholdere

Vi kan nå presentere de fire inviterte foredragsholderne på konferansen Line E. Sundt-Hansen, Simen Rød Sandve, Åse Garseth og John F. Strøm.

I tillegg  blir det et perspektivforedrag ved avslutningen av konferansen ved Geir H. Bolstad, samt at Audun Farbrot kommer for å holde et foredrag om forskningskommunikasjon.

 

Line Sundt-Hansen, NINA
Tittel på foredrag: Laksen i klimaendring

Sundt-Hansen forsker på laksefisk og er interessert i deres økologi, fysiologi og adferd. Hun har jobbet med tema som laks i regulerte vassdrag, effekt av rømt oppdrettslaks på ville laksebetander, evolusjonære effekter av rask vekst hos laks og effekter av fremtidig klimaendring på ville laksebestander. Sundt-Hansen har erfaring fra både eksperimentelt arbeid, feltarbeid i elv og modellering. Hun har en master i marinbiologi og en doktrograd innen økologi hos laksefisk fra NTNU.

 

Simen Rød Sandve, NMBU
Tittel på foredrag: En saga skrevet i tusenvis av laksegenom – laksens lokale tilpasninger på «genetisk»

Simen er 1.amanuensis på Fakultet for biovitenskap på NMBU. Han forsker for tiden på hvordan laksefiskens genom har evolvert over millioner av år, og er involvert i analysene av naturlig genetisk varasjon i 1000 atlantiske villaks. Les mer på nettsida hans www.srsandve.org

 

Åse Garseth, Veterinærinstituttet
Tittel på foredrag: Kan sykdom i oppdrett påvirke villaksen?

Åse er forsker ved Veterinærinstituttet som er et biomedisinsk forskningsinstitutt og Norges ledende fagmiljø innen biosikkerhet for fisk og landdyr. 
Veterinærinstituttets viktigste funksjon er beredskap og kompetanseutvikling for å avverge helsetrusler mot fisk, dyr og mennesker. Ved siden av forskning på smitte mellom oppdrettsfisk og villfisk har Åse oppgaver innen genbank for vill laks, helseovervåking, rådgivning og kunnskapsstøtte til forvaltningen. Åse har en doktorgrad på smitteutveksling mellom oppdrettet og vill laksefisk, og er medlem i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

John Strøm, UiT Norges arktiske universitet
Havvandring hos villaks - Hva har vi lært av elektroniske merkestudier?

John er postdoktor ved UiT, Norges arktiske universitet og Norsk institutt for naturforskning (NINA) og arbeider med havvandring og adferdsøkologi hos villaks i havet. Han forsvarte nylig doktorgraden sin ved UiT, hvor han beskrev vandringsmønster for laks fra Nord Norge og Canada, samt predasjonsmønster for voksen laks fra store deler av artens utbredelsesområde, ved bruk av elektroniske merker. De neste fire årene vil John fortsette arbeidet med å kartlegge havvandringen til norsk laks, samt andre aspekter av laksens marine økologi.

 

Geir H. Bolstad, NINA

Geir er forskar ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og jobbar i hovudsak med evolusjonære prosesser og samspelet mellom økologi og evolusjon. Han er for tida involvert i tre store prosjekt på laks: QuantEscape der formålet er å måle biologiske effektar av innkryssing av rømt oppdrettslaks i ville laksebestandar, SeaSalar der formålet er å forstå faktorar som påverkar laksens overlevnad i havet, og EcoEvoGene der formålet er å forstå samspelet mellom naturleg utval, molekylærgenetisk evolusjon og bestandsutvikling.

 

Audun Farbrot, Handelshøyskolen BI

Tittel på foredrag: Forskningskommunikasjon: Fra forskning til bedre praksis

Les mer om Audun Farbrot og foredraget.