X
GO

Oversikt over foredrag

Inviterte foredrag

Evaluering av 15 kultiveringsprogram i Norge. Hva har vi lært?
Ingerid Julie Hagen, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Oppdrettslaks på rømmen – hva betyr det for villaksen?
Monica F. Solberg, Havforskningsinstituttet

Lakseskjell gir ny og spennende kunnskap om laksens liv og gener
Geir H. Bolstad, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Hva vet vi om hvordan laksen påvirkes av endringer i havet?
Kjell R. Utne & Knut W. Vollset (Havforskningsinstituttet, NORCE Norwegian Research Centre

 

Påmeldte foredrag

Er virussykdommer i oppdrett en trussel for vill laksefisk? 
Abdullah S. Madhun, Havforskningsinstituttet

Endringer i størrelse ved alder hos ungfisk av laks som respons på klimaendringer 
Adrian Rinaldo, University College Cork, Irland 

Hva veit vi om effekten av bildekkgiften 6PPDQ på laks og ørret 
Anders Foldvik, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Gytegroptelling fra lufta 
Anders Lamberg, Skandinavisk naturovervåking

Mikroparasitter hos villaks i nasjonale laksefjorder og tilstøtende elver (2013-2022)
Are Nylund, Universitetet i Bergen

Sjøalder ved kjønnsmodning hos laks: miljø og genetikk 
Astrid Raunsgard, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Liten laks i stort hav - ny kunnskap om laksenes utrolige sjøreise 
Audun H. Rikardsen, UiT Norges arktiske universitet

Påvirkning av oppdrettslaksyngel og varmere temperatur i norske elver 
August E. Høyland, Universitetet i Oslo

Pukkellaks, villaksens nye konkurrent i havet? 
Beatriz Diaz Pauli, Universitet i Bergen

Lokal og urfolks deltagelse i kunnskapsproduksjon og forvaltning for bærekraftige laksestammer 
Camilla Brattland, UiT Norges arktiske universitet

Smoltvandring i innsjøer med påvirkning fra utløp fra magasinkraftverk 
Cecilie I. Nilsen, NORCE Norwegian Research Centre

Oteren er tilbake – Hva synes laks og laksefiskere om det? 
Erlend Mjelde Hanssen, NORCE Norwegian Research Centre

Sjølaksefiske – tradisjonell kunnskap, árbemáhttu 
Frank Emil Trasti, Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag,

Effekter av gassovermetning i vann fra kraftverk på laks, brunørret, ørekyte og ni arter bunndyr 
Gaute Velle, NORCE Norwegian Research Centre

Hunnlaksfredning – hvor gode er fiskerne til å bestemme laksens kjønn? 
Grethe Robertsen, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Erfaringer med flytende ledegjerde for å redde laksesmolt 
Halvor Kjærås, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Hvor mye energi bruker støing på å passere kraftverksdam på vei mot havet 
Henrik Baktoft, Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Gytetid hos laks i norske vassdrag. – Skjer det en endring som følge av klimaendringer? 
Ingrid Wigen, Universitetet i Agder

Vandringer til laksesmolt og laksestøinger i Trondheimsfjorden og Beiarfjorden 
Jan G. Davidsen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Vitenskapsmuseet

Nytt fra Nord: Hva styrer smoltens vandring gjennom Altafjordsystemet? 
Jenny Jensen, Akvaplan-niva AS, Lakseklyngen SA

Svømmer smolten «straka vegen» til havs, og svømmer den nær overflata eller nær bunn? 
Karl Øystein Gjelland, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Hvor er det storlaks og hvorfor? 
Kjetil Hindar, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Smoltvandring i kraftverksregulerte elver - når løsningen blir en del av problemet 
Kurt Johansen, NORCE Norwegian Research Centre

Vandringsatferd og overlevelse hos smolt av laks og sjøørret 
Lene K. Sortland, Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Småblank: den unike laksen som tilbringer hele livet i Øvre Namsen
Line E Sundt-Hansen, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Flergangsgytere och variation i livshistoria hos lax 
Lo Persson, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Akselerasjonssensorer avslører hvordan tid og sted påvirker hvor aktive voksne laks er i Vossovassdraget
Lotte S. Dahlmo, NORCE Norwegian Research Centre

Fordelene ved å slå sammen passive og aktive sporingsmetoder: ny innsikt om elvevandring hos laksesmolt
Louise Chavarie, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

CoASal – Samarbeid om den Atlantiske laksen i Barentsregionen 
Malin S. Høstmark, Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Økt mengde lakselus fra oppdrettsanlegg reduserer elvefangstene av laks 
Mari Lie Larsen, Universitetet i Bergen, Fridtjof Nansen Institutt

Viktigheten av flergangsgytende laks i Beiarelva og Stjørdalselva 
Marit Melby Jacobsen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Vitenskapsmuseet

Overvåking av gassovermetning i Norske vannkraftverk 
Martin Enqvist, NORCE Norwegian Research Centre

Diett over tid hos villaks og rømt oppdretts laks fra ulike områder: rømlinger kan tilpasse seg en naturlig diett 
Nina Strand, Havforskningsinstituttet, Universitetet i Bergen

Aksept for reguleringer av elvefisket etter laks har endret seg over tid
Oddgeir Andersen, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Mer av alt? Lakseoppdrett og genetisk innkryssing i villaksbestander 
Ola H. Diserud, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Hvordan kan fiske inne i en datamaskin hjelpe oss til å velge mellom ulike fiskereguleringer? 
Peder Fiske, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Laksens økologi i innsjøer i Norge og påvirkning av vannkraftregulering 
Robert J. Lennox, Norsk institutt for naturforskning (NINA), NORCE Norwegian Research Centre

En oversikt over fiskepassasjer i Norge 
Sebastian F. Stranzl, NORCE Norwegian Research Centre

Innkrysning av nye gener fra rømt oppdrettslaks til villaks 
Sebastian Wacker, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Evaluering og bruk av en overvåkningsmetode for å beregne gytevandring av laks 
Sonja Lydia Kimo Pedersen, Norsk institutt for naturforskning (NINA), UiT Norges arktiske universitet

Tampen brenner! Sprer gyroen seg til Numedalslågen rett før vi rekker å utrydde den?
Thrond O. Haugen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Har norske myndigheter lyktes i kampen mot Gyrodactylus salaris? 
Tor Atle Mo, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Laksen husker veien helt hjem
Tormod Haraldstad, NORCE Norwegian Research Centre

Klimatilpasning og flomsikring – forbannelse eller velsignelse for fremtidens lakseelver? 
Ulrich Pulg, NORCE Norwegian Research Centre

Etnevassdraget; et referansevassdrag for analyser av bestandsstatus og naturlige og menneskeskapte påvirkningsfaktorer på marin overlevelse og tilvekst 
Øystein Skaala, Havforskningsinstituttet

Vibriose, saprolegniose, ictyophonose, ichthyophthirose, furunkulose… - Erfaringer etter tre år med nasjonalt meldingssystem for syk villfisk 
Åse Helen Garseth, Veterinærinstituttet