X
GO

Nye råd om beskatning av laks i sjølaksefiske

Publisert: 25. mars 2020

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning gir i ny rapport råd om beskatning av laks i sjølaksefiske, som et grunnlag for vedtak av nye reguleringer fra fiskesesongen 2021.

Nye råd om beskatning av laks i sjølaksefiske
Foto: Eva B. Thorstad

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har gitt beskatningsråd for hver av de 23 regionene som norskekysten er delt inn i, samt for ulike fjordområder, etter oppdrag fra Miljødirektoratet. Det er bare biologiske forhold som er vurdert.

– Det er miljøforvaltningen som bestemmer fiskereguleringene. De må også ta andre hensyn enn de biologiske forholdene, sier rådets leder Torbjørn Forseth.

Sjølaksefisket omfatter fiske med faststående redskap i sjøen (kilenot, krokgarn og lakseverp).

 

Spesielt hensyn til små og sårbare bestander

Klima- og miljødepartementet har gitt nye føringer for regulering av sjølaksefisket, der de påpekte at det spesielt må tas hensyn til små og sårbare tilstander. Vitenskapsrådet har tatt hensyn til dette. 

– De nye føringene medførte at også tilstanden til de 250 små bestandene som vi tidligere ikke har inkludert blitt tatt inn som grunnlag for rådene vi gir i denne rapporten, sier Peder Fiske i Vitenskapsrådet.

Tilstanden for 198 bestander ble som tidligere vurdert ut fra oppnåelse av gytebestandsmål og forvaltningsmål i 2015-2018. Som et mål på tilstanden for de øvrige 250 bestandene brukte Vitenskapsrådet den forenklede klassifiseringen basert på data fra 2010-2014 som er presentert tidligere i Temarapport nr 6». 

– Vi utviklet i tillegg definisjoner for hva som er små og svake bestander, for å kunne ta spesielt hensyn til disse, forteller  Fiske.

 

Har utviklet definisjoner for når bestanden er reetablert etter tiltak

I noen områder har samfunnet brukt store ressurser på laksebestandene i form av kalking og bekjempelse av Gyrodactylus salaris. Klima- og miljødepartementet ba Miljødirektoratet vurdere å ikke åpne for sjølaksefiske i disse områdene for å sikre at reetableringen av bestandene kan skje så raskt som mulig. 

– Vi utviklet definisjoner for når bestander kan anses som reetablert etter tiltak, og har vurdert hvor de ulike bestandene inngår i sjølaksefisket. Slik kan bestandene som ikke er reetablert tas spesielt hensyn til, sier Torbjørn Forseth.

Les rapporten: Råd om beskatning av laks i sjølaksefiske. Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr. 14

Skriv ut
Søk i nyheter