X
GO

Kultivering kan være både til hjelp og ulempe for villaksen

Publisert: 27. april 2023

Fiskeutsettinger har potensial for stor påvirkning, viser en gjennomgang av kultivering i 15 elver.

Kultivering kan være både til hjelp og ulempe for villaksen
Ingerid Julie Hagen (NINA) var invitert til å holde foredraget "Evaluering av 15 kultiveringsprogram i Norge. Hva har vi lært?" på Villakskonferansen 2023 i Trondheim denne uka.

I mange elver settes det ut kultivert laks for å hjelpe lokale laksestammer. Ingerid Julie Hagen og kollegene hennes har sett nærmere på 15 laksebestander hvor det settes ut kultivert fisk. På Villakskonferansen 2023 fortalte hun om hvilke effekter de har sett at kultiveringen har på laksebestandene.

– Vi har små elver med lite fisk, og store elver med mange fisk. Det settes ut ulikt antall, og kultiveringen gjøres på ulike måter. Men vi så noen grove trender som utkrystalliserte seg, sier Hagen.

Flere måter å kultivere på

Første delen av kultiveringen skjer ved å hente opp et antall hunnfisk og hannfisk og stryke dem slik at det kommer ut rogn og melke, som deretter blandes slik at eggene befruktes. Så lagres de befruktede eggene over vinteren. Resten av kultiveringen kan skje på flere måter. Enten ved å sette ut øyerogn eller yngel i elva om våren. Eller ved å holde småfisken i klekkeri opptil to år. Når de blir smolt, settes de ut i elva. Hvis det er mye lakselus i området hender det at smolten settes i merd og slepes ut av fjorden, for å få de forbi lakselusa så raskt som mulig. 

– Dette er ytterpunkter. I det første tilfellet får ikke laksen velge make fritt, men ellers foregår mesteparten av utviklingen i elva. I det andre tilfellet har vi fjernet hele ferskvannsfasen og knapt nok latt de oppleve elva, sier Ingerid Julie Hagen, forsker i Norsk institutt for naturforskning.

Tilslag ved smoltutsett kan bli veldig høyt, på grunn av store antall smolt som blir produsert. Ved utsetting av rogn og yngel er det en høy dødelighet, og utsettingen må synkes med temperaturog næringstilgang i elva.

Nødvendig med flere stamfisk for å opprettholde genetisk variasjon

Nå høres det kanskje bra ut at mange overlever. Det er likevel et «men» her: 
I større laksebestander har det vært tradisjon å bruke 20-40 stamfisk i kultiveringen. Hvis mange av de kultiverte fiskene overlever, vil et fåtall voksne kunne gi opphav til en stor andel av smolten i ei elv.

– Det betyr at du senker den genetiske variasjonen, og den effektive bestandsstørrelsen blir mindre enn den ville vært uten kultiveringen, forteller Hagen.

Effekten forsterkes år for år etter hvert som noen av fiskene som plukkes ut som stamfisk kan være fisk som selv har vært innom klekkeriet.Særlig der det settes ut et stort antall smolt, blir det mange fisk som stammer fra få foreldre. 

– Rundt 30 stamfisk har gjerne blitt brukt, men dette er ikke nok i store bestander med høy andel kultivert fisk. Nå som vi har evaluert kultiveringen i flere elver ser vi at det i flere tilfeller er nødvendig med mange flere stamfisk for å ikke utarme den genetiske variasjonen, understreker Hagen.

I enkelte tilfeller kunne stamfisken fått flere avkom ved naturlig yting

Et annet poeng Hagen trekker fram er at ved utsetting av rogn eller yngel, overlever i noen tilfeller så få individer at stamfisken sannsynligvis hadde fått flere avkom dersom den hadde gytt naturlig.

– I slike tilfeller bidrar kultiveringen direkte til færre fisk i bestanden, siden det høstes gytefisk som ikke får anledning til å gyte i elva, sier Hagen.
Alternativet til å ikke kultivere i slike tilfeller er å øke overlevelsen til individene som settes ut, for eksempel ved å få til en bedre match med temperatur i elva ved utsetting.

Utsetting av smolt kan påvirke den naturlige produksjonen i elva negativt

Problemet med oppformering av oppdrettsgener i anlegg ble i stor grad eliminert med innføringen av stamlakskontrollen i 2014. Likevel er det sannsynlig at fiskeutsettinger, og særlig utsetting av smolt, kan medføre såkalt domstiseringsseleksjon  når individer holdes i kunstig miljø. Det innebærer både både genetisk, hvor det selekteres for gener som gjør at individene håndterer det kunstige miljøet bedre, og epigenetisk, noe som innebærer endringer i hvilke gener som uttrykkes. 

– Det er vist i tidligere publiserte studier at utsatt smolt har lavere reproduktiv suksess enn villfisk. Utsetting av smolt kan derfor påvirke naturlig produksjon i elvene negativt, sier Hagen. 


Fristende å velge stamfisk som er større enn snittet i elva

I tillegg er det populært å bruke stamfisk som er større enn det som er snittvekt i elva. 

– Dette er regelen heller enn unntaket, og vi så at det var tilfelle i åtte av ni elver vi undersøkte med tanke på dette.

Det er ikke i henhold til forvaltningens retningslinjer, som sier at kultiveringen skal gjenspeile mangfoldet som finnes i elva. Og det kan ha andre bieffekter:

– Valg av større stamfisk kan føre til seleksjon for en genvariant som har stor betydning for sjøalder, forteller Hagen.

Kontakt: Ingerid Julie Hagen
 

Skriv ut
Søk i nyheter