X
GO

Hvor mye påvirker lakselus villaksbestandene?

Publisert: 12. april 2018


Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har vist at lakselus har ført til en reduksjon av mengden villaks på bestandsnivå i Norge.

Hvor mye påvirker lakselus villaksbestandene?
Foto: Eva B. Thorstad

Det er godt dokumentert at lakselus fra oppdrett påvirker villaksen. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning viste i årsrapporten fra 2017 for første gang en reduksjon av villaks på bestandsnivå i Norge på grunn av lakselus, ved at det kommer færre laks tilbake fra havet for å gyte i elvene. Årlig tap i 2010-2014 ble beregnet til 50 000 voksne laks. 

Vitenskapsrådet har brukt en ny type analyse hvor vi koblet smittepress fra lakselus (beregnet av Veterinærinstituttet) med hvor mange villaks som kom tilbake til nesten 150 av de største lakseelvene i Norge i årene 2010 til 2014 (se siste årsrapport).

Dette gjorde vi ved å analysere hvilke menneskelige påvirkninger som kunne forklare hvorfor innsiget av laks disse årene i noen bestander var som forventet ut fra elvenes produktivitet, mens andre elver hadde et innsig som var lavere enn forventet. For hver bestand ble det samlet kunnskap om ulike forurensinger, fysiske inngrep, vannkraftreguleringer, rømt oppdrettslaks, smittepress fra lakselus og fremmede fiskearter. 

Analysene viste at det var miljøgifter (kopper eller nikkel), smittepress fra lakselus og innslaget av rømt oppdrettslaks som forklarte forskjellene i innsig av villaks mellom bestander. Analysene kan også brukes til å anslå hvor stor effekten er på de enkelte bestandene (se figur).

Beregnede effekter av lakselus på innsiget av laks i 142 laksebestander fra hele landet for 2010-2014, hvor grønt er ingen effekt (<5 % reduksjon), gul er liten effekt (5-10 %), oransje er moderat effekt (10-30 %) og rød er stor effekt (>30 %).

I samsvar med andre analyser var effekten av lakselus på villaksbestandene stor i deler av Hordaland og i hovedsak moderat langs kysten opp til Namdalen. Gytefisken som kom tilbake til elvene i årene 2010-2014 var smolt (altså laksunger) som vandret ut fra elvene i årene 2007 til 2013. Beregningene er basert på smittepresset disse årene. Vitenskapsrådet planlegger nye analyser når gytefisken som stammer fra smoltutvandringen de senere årene kommer tilbake til elvene. 

Effekter av lakselus på individer av laks som er smittet er godt dokumentert gjennom mange års forskning. Det er en større utfordring å beregne hvor stor effekten er i de ulike bestandene. I Havforskningsinstituttets risikorapport beregnes risiko for dødelighet av smolt basert på smittepresset fra lakselus sammenlignet med kunnskap om hvor mye lakselus en smolt tåler. En annen tilnærming er sammenligning av overlevelsen til smolt som er kjemisk beskyttet mot angrep fra lakselus med ubeskyttet smolt. 

Alle disse metodene viser de samme hovedresultatene. Villaks i Norge påvirkes negativt av lakselus i betydelig grad. Det er store forskjeller mellom år, regioner og bestander i dødelighet på grunn av lakselus, og til dels store effekter i noen år i deler av landet. 

Les mer om analysene og resultatene i Rapport fra vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr 10 - Status for norske laksebestander i 2017 (side 102 -110).

Skriv ut
Søk i nyheter