X
GO

Program

 

Sjøørretkonferansen 29.-30. januar 2020 i Trondheim

Program

 

Last ned programmet til Sjøørretkonferansen 2020 som pdf. Konferansedeltakerne må skrive ut sammendragene på forhånd selv og ta med seg om de vil ha med seg papirversjon på konferansen

De fleste av foredragene strømmes via vår Facebook-side.

 

29. januar

8.30-8.50

Registrering og kaffe

8.50-9.00

Velkommen til konferanse v/ Eva B. Thorstad og Torbjørn Forseth, Vitenskapelig råd for lakseforvaltning

 

Møteleder Kevin Glover, Havforskningsinstituttet

9.00-9.25

Invitert foredrag

Ny viden fra DNA-databaser for skandinaviske havørredder

Dorte Bekkevold, DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet

9.25-9.50

Invitert foredrag

Status for sjøørreten på sørøstlandet og bruk av marine reservater for sjøørret

Susanna Huneide Thorbjørnsen, Havforskningsinstituttet Flødevigen, Universitetet i Agder UiA

9.50-10.05

Lynforedrag

Hvordan står det til med sjøørretbestandene i Norge, og hva påvirker bestandene negativt?

Torbjørn Forseth, Vitenskapelig råd for lakseforvaltning

Hvorfor går sjøørreten og sjørøya ut i den farlige sjøen når de kunne tilbrakt livet relativt trygt i elva? 

Peder Fiske, Norsk institutt for naturforskning, NINA

10.05-10.20

Varför simma långt? En studie på skillnader i beteende ock fysiologi hos avkomman från öringar som simmat olika långa för att fortplanta sig. 

Johan Höjesjö, Göteborgs universitet Sverige

10.20-10.35

Laksens pragmatiske lillebror? Sjøørretens adfærd varierer markant i dens udbredelsesområde

Martin L. Kristensen, DTU Aqua Danmarks Tekniske Universitet

10.35-11.05

Kaffe

 

Møteleder Grethe Robertsen, Norsk institutt for naturforskning NINA

11.05-11.20

Oversete aspekter af Salmo trutta livscyklus

Kim Birnie-Gauvin, DTU Aqua Danmarks Tekniske Universitet

11.20.11.35

Marin overlevelse hos sjøaure; variasjon i tid og rom

Øystein Skaala, Havforskningsinstituttet HI

11.35-11.45

Lynforedrag

Ørretens opphold i sjøen - kartlegging ved bruk av PIT-teknologi

Henrik H. Berntsen, Norsk insitutt for naturforskning NINA

11.45-12.00

"A late bloomer". Hva kan overvåing av gytebestander av sjøørret fortelle oss?

Anders Lamberg, Skandinavisk naturovervåking

12.00-12:15

Nasjonal kartlegging av genetisk struktur hos sjøørret

Sten Karlsson, norsk institutt for naturforskning NINA

 

12.15-13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lynforedrag

Reetablering av laksefisk på Agderkysten.

Marte Sodeland, Universitetet i Agder UiA

 

Genetisk stabilitet hos fire sjøørretbestander.

Halvor Knutsen, Havforskningsinstituttet HI, Universitetet i Agder UiA


Sjøørret – den promiskuøse naboen?

Elisabeth Stöger, NORCE LFI


En sammenligning av utvandringsforløpet hos laks og sjøørret, og hvilke miljøvariabler som virker inn.

Magnus A. Hulbak, NORCE LFI


Vandring hos sjøørret i Driva etter etablering av fiskesperre.

Eva M. Ulvan, Norsk institutt for naturforskning NINA

 

Sjøørret fra Sandvikselva.

Elina Lungrin, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU

13.00-14.00

Lunsj

 

Møteleder Line E. Sundt-Hansen, Norsk institutt for naturforskning NINA

14.00-14.15

Piscine orthoreovirus-3 (PRV-3) er utbredt hos sjøørret

Åse Helen Garseth, Veterinærinstituttet

14.15-14.30

Aure og røye er mindre mottakelege for viktige virussjukdommar i lakseoppdrett.

Bjørn Olav Kvamme, Havforskningsinstituttet HI

14.30-15.00

Lynforedrag
Hetebølger og hjertestans: Sjøaure og sjørøye har svært lav toleranse for høye temperaturer under oppvandring til ferskvann.

Torstein Kristensen, Nord universitet

 

Effekter fra sykdomsframkallende patogener på marin vandringsatferd til sjøørret i to nordnorske fjordsystemer.

Robert J. Lennox, NORCE LFI

 

Gytebestandsmål for sjøaure - Eksempel på tilnærming frå langtidsserie med gytefiskteljing.

Karl Øystein Gjelland, Norsk institutt for naturforskning NINA

 

Fekunditet hos sjøørret.

Adrian Rinaldo, UiT Norges arktiske universitet

15.00-15.30

Kaffe

15.30-15.45

Restaurering, habitattiltak og fiskepassasjer – effekt, kostnad og levetid av tiltak for å styrke sjøørretbestander.

Ulrich Pulg, NORCE LFI

15.45-16.00

Metode for beregning av tapt ungfiskproduksjon, og økologisk tilstandsklassifisering av sjøørretbekker i henhold til vannforskriften.

Eir Hol, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU, Vågsøy kommune

16.00-16.15

Effekter av elvekraftverk på flergangsgytende sjøaure.

Tormod Haraldstad, Norsk institutt for vannforskning NIVA, Universitetet i Agder UiA

16.15-16.30

Lynforedrag

Sjøørret som predator på laksesmolt –feltstudie med nytt akustisk merke.

Erlend Mjelde Hanssen, NORCE-LFI, Universitetet i Bergen UiB

 

Sannheten om sjøørretens og sjørøyas dunkle liv etter at barlysene har slukket og alle drar hver til sitt.

Thrond O. Haugen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU

19.00->

Festmiddag

 

 

30. januar

8.30-8.50

Registrering og kaffe

 

Møteleder: Gustav Hellström, Sveriges lantbruksuniversitet SLU Umeå

8.50-9.15

Invitert foredrag 

Sjørøya, dronningen i nord

Morten Falkegård, Norsk institutt for natuforskning NINA Tromsø

9.15-9.40

Invitert foredrag 

Effekter av lakselus på sjøørret i naturen

Rosa Maria Serra-Llinares, Havforskningsinstituttet HI Tromsø

9.40-9.55

Lakselus på sjøørret langs hele norskekysten 2012-2019 – Hva forteller historiene til 30.000 ørreter fra overvåkningsdata?

Thomas Bøhn, Havforskningsinstituttet HI

9.55-10.10

Sjøørret i skvis - bestand status for sjøørret på Vestlandet.

Knut Wiik Vollset, NORCE LFI

10.10-10.25

Mil etter mil bare for å motta en lusing? Fjordbruk og lakseluseksponering hos fire sjøaure populasjoner i indre Sognefjord

Kate L. Hawley, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU

10.25-11.00

Kaffe

 

Møteleder: Ingrid Solberg, Norsk insitutt for naturforskning NINA

11.00-11.15

Prematur tilbakevandring av sjøørret på Vestlandet. Overvåking 1997-2019.

Harald Sægrov, Rådgivende Biologer AS

11.15.11.30

Sjøørret og lakselus – modell for lusepåslag.

Ola Diserud, Norsk institutt for naturforskning NINA

11.30-11.40

Lynforedrag

Effekten av lus på sjøørretbestander, undersøkt ved bruk av individbasert modellering. Richard Hedger, Norsk institutt for naturforskning NINA

11.40-11.55

Hvordan skal sjøørret inn i trafikklyssystemet?

Bengt Finstad, Norsk institutt for naturforskning NINA

11.55-13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lynforedrag 

 

Marine vandringer til sjøørret og sjørøye - hva har ni år med sporing av atferd i sjøen lært oss?

Jan G. Davidsen, NTNU Vitenskapsmuseet


Har ørretens sjøvekst endret seg? Analyser av historisk og nylig innsamlet skjellmateriale fra bestander i Midt-Norge og Irland.

Sindre Eldøy, NTNU Vitenskapsmuseet

 

Estuarier som viktige habitat for sjøørreten.

Vilde Omholt, NTNU Vitenskapsmuseet

 

Nasjonale laksefjorder – beskytter de også sjøørreten? Vandringer og habitatbruk til sjøørret i Beiarfjorden.

Enghild Steinkjer, NTNU Vitenskapsmuseet

 

Vandring hos veteraner av sjøørret og laks – gode følgesvenner eller arge konkurrenter? Håvard Vedeler Nilsen, NTNU Vitenskapsmuseet

 

Interaksjon mellom sjøørret og oppdrettslaks: risiko for virussmitte med spesielt fokus å Piscine orthoreovirus (PRV).

Marthe Tangvold Bårdsen, NTNU Vitenskapsmuseet

 

Genetisk bestandsbestemmelse av sjøørret i Skjerstadfjorden.

Simon Nordblad Schmidt, UiT Norges arktiske universitet


Videoovervåkning av sjøørret og sjørøye populasjoner i kombinasjon med andre metoder gir nye og spennenes kunnskap.

Aslak Darre Sjursen, NTNU Vitenskapsmuseet

 

Utvikling av kartverktøy som dokumentere hvor og når sjøørret er i ulike kystnære områder. Endre Grüner Ofstad, NTNU Vitenskapsmuseet

 

Verdien av sjøørret som sportsfisk.

Yajie Liu, UiT Norges arktiske universitet

13.00-14.00

Lunsj

 

Møteleder: Kristine Lund Bjørnås, Karlstads universitet Sverige

14.00-14.15

Samproduksjon av kunnskap for framtidas fiskeforvaltning?

Stine Rybråten, Norsk institutt for naturforskning NINA

14.15-14.30

Suksessfaktorer for lokalt engasjement i sjøørretbekkene.

Stian Stensland, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU

14.30-14.45

Masteroppgaver om sjøørretbekker i Verdal.

Ragnar Joakim Nese, Hanne Marie Richenberg, Louise Esdar & Vilde Mürer Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU

14.45-15.00

Forskning leder til bedre forvaltning - De simple tricks til mange flere sjøørret.

Kim Aarestrup, DTU Aqua Danmarks Tekniske Universitet

15.00-15.20

Invitert foredrag, avsluttende perspektiver
Hvor er sjøørretforskning og -forvaltning? Og hvor bør de gå?
Ulrich Pulg, NORCE LFI

15.20-15.30

Avslutning ved Åse Helen Garseth, Vitenskapelig råd for lakseforvaltning